Vi använder cookies på vår hemsida för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du fortsätter så antar vi att du accepterar detta.

Tillsammans med barnen skapar vi vär(l)den

Verksamheten

Vår syn på barns lärande

Alexanderskolans pedagogiska inriktning inspireras av Maria Montessori där vi engagerar barn i vardagliga aktiviteter samt fokuserar på hela barnet vilket ger möjlighet för barnet att utveckla sitt självförtroende som skapar trygghet och frihet. Barn vill utforska, se, höra och förstå.

De vill göra det själva och tillsammans med andra barn och vuxna. Vi bidrar med att kunna ge ert barn friheten att skapa nya kunskaper genom att ha material tillgängligt i en lugn och trygg miljö på förskolan. Vi tar tillsammans med barnen fram olika rum med teman och aktiviteter utifrån barnens intressen.

Vi vill stimulera barnets fantasi och locka fram deras frågor, berättelser och förståelse av världen. Detta vill vi göra tillsammans med barnet genom att vi talar med varandra, berättar, sjunger, läser, rör på oss och utforskar.

Vi vill tillsammans med barnet lära dem vad ansvarstagande innebär genom att låta dem klä på sig själva, packa sin ryggsäck, ta ansvar i vardagssysslor som att hjälpa till att duka bordet och bjuda in till måltid. Detta för att hjälpa barnet att växa och utveckla sitt självförtroende samt lära sig respektera sig själva, andra barn och vuxna.

Flera barn som leker.

Lpfö18, läroplanen för förskola

Läroplanen ligger till grund för allt arbete på förskolan, vi strävar ständigt efter att hitta nya spännande arbetssätt för att implementera samt synliggöra arbetet med läroplanen. För att uppmärksamma vårdnadshavarna och synliggöra barnens arbete har vi bland annat en blogg i vår förskoleapp Tyra, där vi dagligen lägger upp inlägg kring sådant vi arbetar med samt vilka läroplansmål som berörs i arbetet. På det sättet blir vårdnadshavarna involverade och informerade kring barnens utbildning.

Dokumentationen i Tyra hjälper oss att tillsammans med barnen se tillbaka på och reflektera kring deras lärande. Läroplanen för förskola är uppbyggd kring mål, och vi utvärderar ständigt vår måluppfyllelse dokumenterade i våra interna styrdokument. I våra projektarbeten vill vi synliggöra lärandet och prata om måluppfyllelsen, så att det blir konkret vad det är vi gör, och inte minst varför vi gör som vi gör.

En vuxen lärare som ritar tillsammans med barnen.

Projekterande arbetssätt

Tillsammans med barnen skapar vi utforskande lärandeprocesser och upptäcker såväl oss själva som vår omvärld. Vi arbetar ofta i projektform ett arbetssätt vi upplever vara givande för både barn och pedagoger. Vi har ett verksamhetsövergripande tema varje läsår som styr vår grovplanering. Tillsammans med barnen har vi projektarbeten inom temat, där projektens längd, tid och utförande varierar. Varje barngrupp har sina behov, intressen och förutsättningar vilket avgör med vad och hur de arbetar.

Här har förskolläraren och barnskötarna ett stort ansvar att observera, lyssna in och samtala med barnen om det som de vill arbeta med och vad vi ska utforska tillsammans. Det är barnen som bestämmer fokus, tempo och hur processen ska se ut, detta med stöd av pedagogerna i gruppen. När vi arbetar i projekt så använder vi oss av våra olika kunskaper, samt använder oss av såväl klassrum som utemiljö till vårt projekt för att optimera vår inlärningsprocess tillsammans - möjligheterna är många!

Vår Montessoriinspiration

Vår Montessoriinspiration grundar sig i tanken om det kompetenta barnet. Barnen skall vara medskapare till förskolan verksamhet, de ska känna att deras kunskap och kompetens värdesätts. Montessoriinspirationen genomsyrar våra verksamheter och kännetecknas av att vi lär barnen att ta ansvar för sig själva och sin miljö, att de tidigt lär sig att ta hand om sig själva och varandra samt att värna allt levande, växter och djur. Vi på förskolan är en enhet bildad av varje unik individ, och tillsammans upptäcker och utforskar vi i enlighet med demokratiska principer samt våra individuella förutsättningar.

Vuxen lärare som går igenom någonting på en surfplatta tillsammans med barn.

Systematiskt kvalitetsarbete

Utöver förskolans läroplan och de lokala riktlinjerna är det våra interna styrdokument som styr vår verksamhet. Arbetslagen, som under ledning av förskolerektor och förskollärare, planerar för, dokumenterar samt följer upp det pedagogiska arbete som görs på förskolan. I början av läsåret skriver vi tillsammans en lokal undervisningsplan (LUP) där vi utifrån vårt verksamhetsövergripande tema grovplanerar det arbete vi har framför oss under läsåret.

Arbetet följs upp med hjälp av systematisk dokumentation och terminsuppföljningar för att säkerställa att vi har en god måluppfyllelse. I slutet av läsåret tar vi hjälp av dessa dokument samt Tyra och månadsbrev för att sammanställa en kvalitetsrapport över det lärande vi sett under året. Ansvaret för detta ligger på hela arbetslaget, och framför allt förskolläraren.

Besöka förskolan / Boka visning

Om ni vill besöka någon av våra förskolor så kan ni titta på respektive enhets schema för visning. Ni kan också kontakta förskolan och/eller förskolerektorn för en visning. Kontaktuppgifterna har ni här:

Karriär Medarbetarportal