Vi använder cookies på vår hemsida för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du fortsätter så antar vi att du accepterar detta.

Tillsammans med barnen skapar vi vär(l)den

Klagomål & synpunkter

Rutin för klagomålshantering

Bakgrund

Enligt skollagen 4 kap. 8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för det systematiska arbetet med hantering av klagomål. Vi ser klagomål som ett tillfälle att förändra och förbättra vår verksamhet. Om du som förälder eller utomstående har klagomål på Förskolans verksamhet använder du nedanstående arbetsgång:

Blankett för klagomål

Klicka på bilden för att ladda ner blanketten.

Klagomålsblankett

Steg 1

Vid våra förskolor vill vi uppmuntra till att synpunkter eller klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör. Om du efter kontakt med personalen fortfarande har klagomål, ta då kontakt med förskolerektorn på förskolan. Detta kan du givetvis också göra om du av någon anledning inte personligen vill kontakta den problemet berör.

Steg 2

Förskolerektorn tar emot ditt klagomål. Därefter kontaktar förskolerektor berörd personal för att få dennes/deras syn på sakfrågan. Förskolerektor ansvarar för att återkoppling till den klagande sker inom 14 dagar. Alla synpunkter och klagomål, även anonyma utreds, följs upp och dokumenteras.

Vid ett anonymt lämnat klagomål kan vi inte kommunicera under pågående utredning vi kan inte heller återkoppla till den klagande med besked om fattat beslut.

Steg 3

Är du fortfarande missnöjd gör du ett skriftligt klagomål på avsedd klagomålsblankett. Den ifyllda blanketten skickas via e-post till hej@alexanderskolan.se eller med vanlig post till Alexanderskolan, Skeppargatan 51, 114 58 Stockholm. Verksamhetschefen och förskolerektor sammankallar därefter till ett möte med alla berörda.

Steg 4

Om du fortfarande inte är nöjd och vill gå vidare med ärendet kan du kontakta respektive kommuns avdelning för fristående förskoleverksamhet.

För Stockholm och Kista kan du kontakta utbildningsförvaltningen, telefon 08-508 33 000 eller maila till anmalan@stockholm.se

Gäller ditt ärende klagomål på förskola i Nacka kommun kan du gå vidare med ärendet genom att kontakta Nacka kommuns kontaktcenter på telefon 08-718 80 00 eller via e-post utbildninsenheten@nacka.se

Har du ett klagomål som gäller förskola i Helsingborgs kommun kan du göra en anmälan till barn – och utbildningsnämnden. Maila till skol.fritidsforvaltningen@helsingborg.se

Har du ett klagomål som gäller förskolan i Ängelholm kan du göra en anmälan till huvuduppdrag Lärande och familj. Kontakta kundtjänst telefon 0431-870 00 eller gör en anmälan via e-post: info@engelholm.se

Om ditt klagomål gäller förskolan i Stocksund kan du kontakta bildningsförvaltningen. Detta görs via den digital e-tjänsten Kontakta kommunen.

Steg 5

Om du efter att ha använt kontaktvägarna steg 1–4 fortfarande känner att du vill gå vidare med dina synpunkter kan du vända dig till Skolinspektionen.

Skolinspektionen
Box 23069
104 35 Stockholm
Telefon: 08-58 60 8000

Karriär Medarbetarportal